TradeValley Logo

@2020 Tradevalley.com. All rights reserved

TRADEVALLEY ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. Taraflar

İşbu TradeValley Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Trade Valley Teknoloji Medya Hizmetleri Danışmanlık ve Pazarlama Tic. A.Ş. (“TradeValley”) tarafından işletilmekte olan https://tradevalley.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi/mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek veya tüzel kişi tacir ile TradeValley arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üyeler ile TradeValley işbu Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf”; birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2. Tanımlar

İşbu Sözleşme içerisinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

Platform”: Alıcılar-satıcılar arasında satım işlemlerinin gerçekleştiği “TradeValley” isimli mobil uygulamayı ve https://tradevalley.com alan adı ile bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “TradeValley” web sitesi ve mobil internet sitesini birlikte ifade eder.

Üye(ler)”: Platform üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmak isteyen ve işbu Sözleşmeyi onaylayarak üyelik işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi tacirleri ifade eder. 

İş Günü”: Türkiye Cumhuriyeti saatlerine göre 09:00 ile 17:00 saatleri arasını ifade eder. İşbu Sözleşmede iş günü olarak belirtilen sürelerin son gününün, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca veya ilgili mevzuat uyarınca resmi makamlarca alınan kararlar neticesinde resmi tatillerden birine denk gelmesi halinde sürenin son günü, ilgili resmi tatilden bir sonraki gün olarak kabul edilir.

Satıcı(lar)”: Platform üzerinden satıcı olarak faaliyet göstermek üzere TradeValley’e işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişi tacirleri ifade eder.

Alıcı(lar)”: Platform üzerinde Satıcılar tarafından sergilenen ürünleri Platform üzerinden satın alan gerçek veya tüzel kişi tacirleri ifade eder.

SecureTrade” veya “SecureTrade Hizmeti”: Platform üzerinden Alıcı ile Satıcı arasında satım sözleşmesinin kurulmasının ardından, TradeValley tarafından Satıcı adına sözleşme bedelinin, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Satıcılar tarafından  TradeValley’e verilen sınırlı temsil yetkisi doğrultusunda Satıcılar nam ve hesabına tahsil edilerek, kurulan satış sözleşmesi uyarınca ödeme şartlarının yerine getirilmesi ve ödemenin Satıcı’ya aktarılması zamanına kadar Ticari Güvence Tutarı olarak kararlaştırılan tutarın saklanması hizmetidir. TradeValley tarafından sunulan SecureTrade Hizmeti’nden yararlanma şartları, işbu Sözleşme içerisinde belirlenmiştir.

Ticari Güvence Tutarı”: Platform üzerinde Alıcı ile Satıcı arasında kurulan satış sözleşmelerinde düzenlenen ödeme şartlarının yerine getirilmesi ve ödemenin Satıcı’ya aktarılması zamanına kadar SecureTrade Hizmeti kapsamında TradeValley tarafından güvenli olarak saklanan ve ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından Satıcı’ya aktarılan tutarı ifade eder.

Ön Ödeme Tutarı”: Platform üzerinde, Alıcı ile Satıcı arasında kurulan satış sözleşmelerinde, Alıcı ile Satıcı arasındaki mutabakat çerçevesinde satış sözleşmesinin kurulması ve satış sözleşme bedelinin, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Satıcılar tarafından TradeValley’e verilen sınırlı temsil yetkisi doğrultusunda Satıcılar nam ve hesabına TradeValley tarafından tahsil edilmesini müteakip, TradeValley tarafından Alıcı ile Satıcı arasında kurulmuş satış sözleşmesi hükümleri uyarınca Satıcı’ya aktarılan ön ödeme tutarını ifade eder. Ön Ödeme Tutarı, Ticari Güvence Tutarı’na dahil değildir ve SecureTrade Hizmeti kapsamına girmemektedir.

Ek Hizmetler”: TradeValley’nin aracılık hizmetinden bağımsız olarak, Üyelerin Platform üzerinden iletişim kurabilmesine imkân sunulan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan ve işbu Sözleşme içerisinde belirtilen ek hizmetleri ifade eder. Ek Hizmetler’de hizmet ilişkisi, Platform haricinde doğrudan Ek Hizmet sağlayıcı ile Üye arasında kurulmaktadır.

Ek Hizmet Sağlayıcı(lar)”: Platform üzerinden Ek Hizmetler’i sunan, bununla beraber kendisiyle iletişime geçen Üyeler’le müzakere ederek sunacağı hizmetlere ilişkin Platform haricinde anlaşmaya varan üçüncü kişileri ifade eder.

Taşıma Firması”: Alıcı ile Satıcı arasındaki satış sözleşmesi şartları çerçevesinde Ürünler’in Alıcı’ya nakliyesi için sözleşmenin taraflarınca kararlaştırılan firmayı ifade eder.

Gözetim”: Ürünlerin, Alıcı ile Satıcı arasındaki satış sözleşmesinde belirlenen şartlara uygunluğunun temini amacıyla Alıcı’nın, Platform üzerinden iletişime geçerek anlaştığı bir üçüncü kişi tarafından, ürünlerin Alıcı’ya sevki öncesinde zorunlu gözetimini ifade eder.

Madde 3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform kullanıcısı gerçek veya tüzel kişi tacirlerin Platform’a üye olma koşulları ve Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanma koşullarının tespiti ile Taraflar’ın sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. Platform’un İşleyişi

4.1. Platform; Satıcılar’ın kendilerine ayrılan sayfada sergiledikleri ürünlerini Alıcılar’a sunmalarına, ürünlerinin satışını gerçekleştirmelerine, Alıcılar’ın da işbu ürünlere ulaşmalarına ve Üyeler’in Ek Hizmetler’den yararlanmasına ortam sağlayan, başka bir ifade ile tacirlerin bir araya gelmelerine olanak sağlayan bir e-ticaret platformudur. TradeValley, Satıcılar ile Alıcılar arasında veya bunlar ile Ek Hizmetler sağlayan üçüncü kişiler arasında akdedilen sözleşmelerin tarafı olmayıp, yalnızca bahse konu ürün ve hizmetlerin sunulmasına ortam ve olanak sağlamaktadır.

4.2. Üyeler, Platform üzerinden Alıcı olarak faaliyet gösterebilir ve Platform üzerinden üçüncü kişilerce sağlanan Ek Hizmetler’den yararlanabilirler. Alıcıların gerçekleştirdiği satın alma işlemlerine ilişkin koşullar, Satıcı ile aralarındaki satım sözleşmesinde düzenlenen hüküm ve koşullara tabidir.

4.3. Üyeler, Platform üzerinde Satıcı olarak ürünlerini sergileyebilmek için işbu Sözleşmede düzenlenen hükümler çerçevesinde TradeValley’e başvurmak ve onay almak zorundadır. Üyelerin Satıcı olarak kabul edilmesi tamamen TradeValley’in takdirine ve onayına tabidir. TradeValley’nin, hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’nin Satıcı olma başvurusunu reddetme hakkı bulunmaktadır. Satıcılar’ın Platform üzerinden ürünlerinin satışını yapabilmeleri için ise kendilerine ayrı bir hizmet paketi seçmeleri gerekmektedir.

4.4. Platform üzerinde yapılan alım-satım işlemlerinin hüküm ve şartları, Alıcı ile Satıcı arasında kurulacak satış sözleşmelerinde belirlenecektir. Alıcı ve Satıcı’nın satışa ilişkin yükümlülükleri de bu ikisi arasında kararlaştırılacaktır. Alıcı, her satış sözleşmesi bazında satışa konu ürünlerin satış sözleşmesinde belirtilen nitelik, nicelik ve özelliklere uygunluğunun teyidi amacıyla bir Gözetim şirketiyle anlaşmak ve ürünlerin Gözetim’ini yaptırmakla yükümlüdür. Bu konuda detaylar, ilgili satış sözleşmesinde taraflar arasında belirlenecektir.

Madde 5. Genel Şartlar

5.1. Platform üzerinden TradeValley veya üçüncü tüm kişiler tarafından sunulan hizmetlerin kullanılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü gerekmektedir.

5.2. Üyeler, Platform üzerinden yaptıkları alım-satım işlemleri ve Ek Hizmet Sağlayıcılarla yaptıkları işlemler dahil tüm işlemlerin birer “ticari iş” olduğunu; tüm bu işlemlerin ticari riskleri barındırdığını ve bir basiretli tacir olarak bu riskleri anlayarak Platform üzerinde işlemde bulunduklarını kabul ve beyan ederler.

5.3. Üyeler, Platform üzerinden sunulan Hizmetler’den yararlanmaya başlamadan önce işbu Sözleşme’yi baştan sona tamamen okuduklarını, Sözleşme kapsamındaki tüm şart ve hükümlere vakıf olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

5.4. Üyelik Sözleşmesi bir tüzel kişi tacir adına yapılıyor ise Sözleşme’yi onaylayan kişi, işbu Sözleşme’yi imzalama ve Platform üzerinden yapılan işlemleri gerçekleştirmek adına hareket ettiği tüzel kişiyi temsile yetkili kişi olmak zorundadır. Üyeler, işbu Sözleşmeyi kabul etme ve Platform üzerinde işlem yapmak konusunda yetkili olduklarına dair belgeleri talep edildiğinde, işlem yaptığı tarafa ve TradeValley’e sunmakla yükümlüdür.  

5.5. TradeValley, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; Platform üzerinden gerçekleştirilen satışlara dair bedellerin ödenmesi ve tahsili hususuyla sınırlı olarak yetkili ticari temsilci sıfatıyla hizmet sunmaktadır. Bu çerçevede Alıcılar ve Satıcılar, aralarında kurulan satış sözleşmelerinde bedelin, işbu Sözleşme ve satış sözleşmesinde düzenlenen şartlarda Alıcı’dan tahsili ve Satıcı’ya ödenmesi süreciyle ilgili olarak ve yalnızca işbu ödeme ve tahsil hususuyla sınırlı olarak TradeValley’e sınırlı temsil yetkisi verdiklerini kabul ve beyan ederler. TradeValley tarafından tahsil edilen Ön Ödeme Tutarı ve Ticari Güvence Tutarı’nı kapsayan satış sözleşmesi bedeli, belirtilen sınırlı temsil yetkisine dayanılarak TradeValley tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde Satıcı’ya ödenecektir.

5.6. Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Platform üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, TradeValley’e tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda Satıcı, Platfrom’un işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, TradeValley’i temsilci olarak atamaktadır. Alıcı ise, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla TradeValley’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

5.7. Alıcılar ve Satıcılar, ödeme konusunda TradeValley’e tanıdıkları sınırlı temsil yetkisini geri aldıklarını veya bu yetkiyi sona erdirdiklerini beyan ettikleri takdirde TradeValley tarafından üyeliklerine son verilecektir ve bu andan itibaren TradeValley hizmetlerinden yararlanamayacaklardır.

5.8. Platform üzerinde Üyelerin, Ek Hizmet Sağlayıcıların veya diğer üçüncü kişilerin eylemleri, ihmalleri, kusurları sebebiyle veya sunulan hizmetlerin gereği gibi ifa edilmemesi, eksik ifa edilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebeple Üyeler’in uğradığı zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk, zarara sebep olan kişiler üzerinde olup, TradeValley’in bunlardan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. TradeValley, yalnızca Platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde aracı hizmet sağlayıcı konumunda olup, kendi namına hizmet bedeli tahsil ettiği işlemlerin tamamında dahi hizmetin edimi Üyeler, Ek Hizmet Sağlayıcılar ve/veya üçüncü kişilerce ifa edilecektir. TradeValley bu edimlerin gereği gibi ifa edilmemesi, eksik ifa edilmesi, geç ifa edilmesi veya bunlar gibi durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler, bu hususu kabul ettiklerini ve hiçbir suretle TradeValley’in sözleşmesel sorumluluğu, haksız fiilden kaynaklanan sorumluluğu veya başka bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını, TradeValley’e karşı tazminat veya benzeri bir talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hükümler saklı olmak kaydıyla, herhangi bir sebeple TradeValley’in sorumluluğuna başvurulabilse dahi, TradeValley’in Üyelerine karşı tazminat sorumluluğu, sorumluluğun kaynaklandığı işlemle ilgili TradeValley’in SecureTrade Hizmet bedelini aşmayacaktır.

5.9. Üyeler, Platform üzerinde bir üyelik hesabı açarken bir kullanıcı adı ve şifresi belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen her kullanıcı adı ve şifre tek bir hesaba özel olacak şekilde tanımlanmalıdır. Üyeler; kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgiler hakkında hiçbir bilgiyi 3. Kişilerle paylaşmamayı, bu bilgilerin gizliliğinden münhasıran kendilerinin sorumlu olacaklarını ve başkaları tarafından kullanılmasına hiçbir suretle izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları sebebiyle veya üçüncü kişilerin saldırıları veya hacklemesi neticesinde üyelik hesaplarına yetkisiz erişilmesi halinde bu durumdan TradeValley’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını; meydana gelen zararlardan TradeValley’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca Üyelerin, bu maddede sayılan yükümlülüklerine aykırı davranmaları sebebiyle TradeValley veya diğer üyelerin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, hesaplarına yetkisiz erişilmesi ve/veya hesap bilgilerinin kaybedilmesi/unutulması halinde, durumu derhal TradeValley’e haberdar edecekler ve kullanıcı hesabı ile şifre yenilenmesi için gereken TradeValley tarafından belirlenmiş prosedürleri takip edeceklerdir. Üyeler, geçecek süre içinde kendilerinin, üçüncü kişilerin, diğer Üyeler’in ve/veya TradeValley’in uğrayacağı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.10. TradeValley Üyeler’ine, Platform üzerinde gerçekleştirdikleri işlemler, Platform üzerinden alınan hizmetler veya Üyelik’le ilgili hususlara ilişkin e-posta aracılığıyla veya sağlamış oldukları diğer iletişim bilgileri üzerinden çeşitli konularda bilgilendirme yapabilir. Bu bildirimler haricinde, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması sırasında Üye’nin onay vermesi halinde TradeValley, Üye’ye ticari elektronik iletiler gönderebilir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onay, Üye tarafından dilendiği takdirde iletide gösterilen bağlantı aracılığıyla geri alınabilir.

5.11. İşbu Sözleşme’yi onaylayan Üyeler, aynı zamanda Platform’da bulunan TradeValley Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinlerinde yer alan hüküm ve koşullarla bağlı olup, bu hüküm ve kuralları da okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

5.12. Platform, bir e-ticaret platformu olup Alıcılar ve Satıcılar’ın bir araya getirilmesi ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Bu anlamda gerek Alıcılar ve Satıcılar arasında, gerek Üyeler ile Ek Hizmet Sağlayıcılar arasındaki işlemler açısından TradeValley’in hiçbir taraf sıfatı bulunmamaktadır ve ayrıca, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmediği sürece TradeValley ile Alıcılar, Satıcılar veya Ek Hizmet Sağlayıcıları hiçbir ticari temsilci veya benzeri bir ilişki bulunmamaktadır.

Madde 6. Satıcı Olma Süreci ve Koşulları

6.1. TradeValley, Üyeler’ine Platform’u Alıcı veya Satıcı olarak ya da hem Alıcı hem Satıcı olarak kullanma imkânı sunmaktadır. Üyeler, Platform üzerinden Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından Alıcı olarak faaliyet göstermeye başlayabilirler. Satıcı olarak faaliyette bulunmak isteyen Üyelere ise işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Platform üzerinden Satıcı olma başvurusunda bulunmak ve bu başvuruyu tamamlamak zorundadır.

6.2. Üyeler, Platform üzerinde gösterilen adımları izleyerek Platform üzerinde satıcı olarak faaliyet gösterebilirler. TradeValley ayrıca, üyenin satıcı olarak faaliyet gösterebilmesi için üyenin ticari faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Üyenin Satıcı olma talebinin kabulü veya reddi, hiçbir şarta bağlı olmaksızın tamamen TradeValley’in takdirindedir ve TradeValley’in bu konuda başvuruların kabul edileceğine dair hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

6.3. Yalnızca Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacirler Satıcı olma talebinde bulunabilirler.

6.4. Satıcılar, ürünlerini Platform üzerinde TradeValley’nin belirlediği ürün kategorileri içerisinde veya kendi satıcı profili içerisinde, TradeValley’in belirlediği sınırlamalara tabi olarak sergileyebilirler. Bununla birlikte Platform üzerinden satış yapabilmek için TradeValley tarafından Satıcılar’a sunulan hizmet paketlerinden birini seçmeleri gerekmektedir. Bu hizmet paketlerinin koşulları ve içeriği, TradeValley ile Satıcı arasında yapılacak olan hizmet paketi satım sözleşmesi hükümleri ile birlikte işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine tabi olacaktır.

6.5. Satıcılar, Platform üzerindeki tüm işlemlerini işbu Sözleşme ve Platform üzerinde belirtilen kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmekle ve bu kurallardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde TradeValley’in, Satıcı’nın Platform üzerindeki işlemlerini sınırlandırması veya sonlandırması söz konusu olabilir. Bunun haricinde TradeValley, dilediği zaman hiçbir sebep göstermeksizin, Üyenin satıcılık işlemlerini sonlandırma konusunda yetkilidir. Üyeler, Satıcı olmadan önce bu hususu onaylamış ve kabul etmiştir.

6.6. Satıcı; Üyeler’e, TradeValley’e ve üçüncü kişilere işbu Sözleşme ve bu Sözleşme ile bağlantılı işler sebebi ile verdiği zararlardan münhasıran sorumlu olup, TradeValley söz konusu zararların giderilmesi için Satıcı’nın temsilcisi sıfatı ile Satıcı’nın nam ve hesabına, Satıcı’nın hak kazandığı bedellerden mahsup ederek bahsi geçen zararları tazmin edebilir. Satıcı, TradeValley’e verdiği sınırlı temsil yetkisinin, hak kazandığı bedellerden sebep olduğu zararların tazmin edilmesini de kapsadığını, bu sebeple de söz konusu sebep olduğu zararların giderilmesi için hak kazandığı bedellerden TradeValley’in ödeme yapmasına herhangi bir itirazı olmadığını, yapılan ödemelerin kendi nam ve hesabına yapıldığını ve kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Satıcılar, Platform’da sergilediği veya satışını gerçekleştirdiği ürünlerin; yasal mevzuata uygun olduğunu ve internet üzerinden satışı yasaklı olmayan ürünler olduğunu, ürünler konusunda ilgili kamu kurumları veya otoritelerden gerekli izin belgeleri ve ruhsatlara sahip olduğunu ve ürünlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı’nın bu yükümlülüklerine ilişkin olarak TradeValley’in hiçbir garanti veya taahhüdü bulunmayıp, TradeValley’in, ürünlerin standart ve koşullara uygunluğunu denetleme gibi veya benzeri bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ürünlerin ilgili standartlara uygun olmaması sebebiyle oluşabilecek zarar ve riskler, Üyelerin kendi üzerindedir. Üyeler, bu konuda hiçbir suretle TradeValley’i sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7. Satış Sözleşmeleri

7.1. Alıcılar, satın almayı düşündükleri ürünlere ilişkin olarak Platform üzerinden Satıcılar ile iletişime geçebilirler. Satış konusu ürünlerin niteliği, özellikleri, miktarı, bedeli, ön ödemesi, teslim yeri, teslim şekli ve satışa ilişkin diğer hususlarda mutabık olmaları halinde Alıcı ile Satıcı, Platform üzerinden bir satış sözleşmesi akdeder. Ürünlerin gözetimi ve teslimi gibi satışa ilişkin diğer tüm hususlar da satış sözleşmesi içerisinde belirlenir.

7.2. Satış sözleşmelerinde taraflar Alıcı ile Satıcı olup, her taraf, kendi yükümlülüklerinin gereği gibi ifa edilmesinden bizzat sorumludur. Taraflar, satış sözleşmesinde yazılı olarak düzenlenmeyen bir husustan dolayı diğer tarafı sorumlu tutamaz. Bu sebeple Alıcılar, satın almak istediği ürünlerin haiz olmasını istedikleri tüm özellikleri detaylı olarak belirtmelidir.

7.3. Alıcı ile Satıcı arasında satış sözleşmesinin akdini müteakip satış bedeli, TradeValley tarafından Alıcı’dan tahsil edilir ve kararlaştırılan Ön Ödeme Tutarı, bu tahsil işlemini müteakip TradeValley tarafından Satıcı’ya aktarılır. Ticari Güvence Tutarı ise satış konusu ürünlerin Taşıma Firması’na teslimine kadar TradeValley tarafından SecureTrade kapsamında saklanır.

7.4. Satış sözleşmesinin tarafları yalnızca Alıcı ve Satıcıdır. TradeValley, Alıcı ile Satıcı arasında kurulan satış sözleşmesinin kurulması ve sözleşme bedelinin ödenmesi konusunda yalnızca aracılık etmekte olup, bu açıdan yalnızca aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. Sözleşme konusu ürünlerin belirtilen veya istenen özelliklere sahip olmaması, ürünlerin eksik teslim edilmesi veya gereği gibi teslim edilmemesi gibi hususlardan veya sözleşmede düzenlenen edimlerin, yan edimlerin veya diğer yükümlülüklerin ifasından veya yerine getirilmesinden, TradeValley hiçbir suretle sorumlu değildir.

Madde 8. SecureTrade Hizmeti Koşulları 

8.1. SecureTrade Hizmeti, Platform üzerinde Alıcılar ile Satıcılar’ın arasında kurulan ilişkide ticari güvenin sağlanabilmesi için TradeValley tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında satış sözleşmelerinde belirlenen Ticari Güvence Tutarı, satış sözleşmesinde belirtilen teslim şekline göre Ürünlerin Taraflarca mutabık kalınan Taşıma Firması’na tesliminin ardından en geç 15 (on beş) İş Günü içerisinde Satıcı’ya aktarılır.

8.2. Satış sözleşmelerinde düzenlenen Ön Ödeme Tutarı, Ticari Güvence Tutarı’na dahil değildir. Eğer Alıcı ve Satıcı bir Ön Ödeme Tutarı belirlemek isterlerse, bu tutar, Alıcı ile Satıcı arasında satış sözleşmesinde kararlaştırılacak olup, satış sözleşmesi bedelinin Alıcı’dan tahsili üzerine TradeValley tarafından Alıcı’yı temsilen Satıcı’ya aktarılacaktır.

8.3.

8.4. Alıcı ile Satıcı arasında kurulan ilişkide ticari güvenin sağlanabilmesi için satış sözleşmesi bedelinin tamamı TradeValley aracılığıyla yapılmalıdır. Alıcı tarafından Satıcı’ya haricen bir ödeme yapılsa dahi TradeValley, işbu Üyelik Sözleşmesinde düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde Ticari Güvence Tutarı’nı Satıcı’ya aktaracaktır. Bu şartların gerçekleşmemesi halinde ise Ticari Güvence Tutarı Alıcı’ya iade edilir.

Madde 9. SecureTrade Hizmet Bedeli

9.1. Alıcı ile Satıcı arasında kurulan satış sözleşmelerinde sunulan SecureTrade hizmeti karşılığında, TradeValley tarafından SecureTrade hizmet bedeli tahsil edilecektir. Bu bedel, ilgili satış sözleşmesi içerisinde, TradeValley tarafından Satıcı namına Alıcıdan tahsil edilen toplam sözleşme bedelinin %2’si (yüzde iki) olacaktır.. Bu tutar, Alıcı’dan, satış sözleşmesi bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. Bu oran, ilerde TradeValley tarafından tek taraflı olarak yeniden belirlenebilir.

9.2. SecureTrade hizmet bedeli, satış bedelinden ayrı olup, İşbu Sözleşmede “SecureTrade Hizmeti Koşulları” maddesi altında düzenlenen şartların gerçekleşmemesi ve SecureTrade Tutarı’nın Alıcı’ya iade edilmesi durumunda TradeValley, SecureTrade hizmet bedelini Alıcı’ya veya Satıcı’ya iade etmeyecektir.

9.3. SecureTrade hizmet bedeline ilişkin TradeValley tarafından düzenlenecek fatura, sözleşme bedelinin ve SecureTrade hizmet bedelinin Alıcı’dan tahsil edilmesini müteakip Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilecektir.

Madde 10. Ek Hizmetlerden Faydalanma

10.1. Üyeler, Platform üzerinden yapmış oldukları satış sözleşmelerinde düzenlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda destek almak veya satış işlemlerini kolaylaştırmak adına Platform üzerinden Ek Hizmet Sağlayıcılara ulaşabilirler. Platform üzerinden sunulan Ek Hizmetler başlıca şunlardır:

  • Gözetim Hizmetleri
  • Lojistik Hizmetleri
  • Çeviri Hizmetleri

10.2. Üyeler tarafından, Platform üzerinden Ek Hizmet Sağlayıcılarla yalnızca iletişime geçilmekte olup, Ek Hizmetler’in alımına ilişkin sözleşme kurulması ve ödeme yapılması, platformdan bağımsız olarak Ek Hizmet Sağlayıcı ile Üye arasında gerçekleştirilecektir.

10.3. TradeValley, Üye ile Ek Hizmet Sağlayıcı arasındaki sözleşmenin tarafı olmayıp, bu sözleşmelerden kaynaklanan edimlerin, yan edimlerin ve yükümlülüklerin diğer yükümlülüklerin ifasından veya yerine getirilmesinden hiçbir suretle sorumlu değildir.

10.4. Satıcı’nın seçtiği üyelik paketlerine, Satıcıların profil sayfasının çevrilmesi, Alıcıların fiyat teklif taleplerinin çevrilmesi ve benzeri çeviri hizmetleri dahil olabilir. TradeValley tarafından sunulan bu çeviri hizmetleri, yalnızca Satıcı’nın Platform üzerinde Alıcılarla daha rahat temasa ve iletişime geçebilmesini sağlamak ve Satıcı’nın ürünlerinin Platform üzerinde ön plana çıkabilmesi amacıyla sunulmakta olup TradeValley, çevirilerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar, hatalar, eksiklikler ve tutarsızlıkların yol açabileceği zararların hiçbirinden sorumlu değildir. Tüm üyeler, satış sözleşmesi öncesinde sipariş edilen ürünlerin uygunluğunu ve sözleşme koşullarını önceden teyit etmekle münhasıran sorumlu olduklarını ve bu konuda TradeValley’i hiçbir suretle sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. TradeValley tarafından sunulan hizmetler kapsamında sunulan çeviri hizmeti sadece, işlemleri kolaylaştırmak ve taraflara yardımcı olmak amacıyla ve Ek Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmakta olup; TradeValley anılan çevirilerin tarafların iradelerine uygunluğu hiçbir suretle taahhüt edilmemektedir. Anılan çevirilerin, tarafların gerçek rızalarını yansıtıp yansıtmadığını denetlemek, Alıcı ve Satıcı’nın yükümlülüğü ve görevidir. Bu çerçevede, çeviri hizmetlerinin içeriğinden kaynaklanacak hiçbir zarar veya kayıplardan TradeValley’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 11. Üyeler Arası Uyuşmazlıklar

11.1. Platform üzerinden akdedilen satış sözleşmelerinde Alıcılar ile Satıcılar arasındaki uyuşmazlıkları ve Üyeler ile Ek Hizmet Sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkları görmeye, bu tarafların arasındaki ilişkiyi düzenleyen milletlerarası usul hukuku ve diğer ilgili mevzuat uyarınca uyuşmazlığı görmeye yetkili yargı mercileri veya ilgili sözleşmede kararlaştırılan yargı merci yetkilidir. TradeValley, Alıcı ve Satıcı arasındaki uyuşmazlıkları görmeye veya karar vermeye yetkili bir merci değildir. TradeValley, yalnızca kendisine sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda Satış Sözleşmesi’nde yer alan ödeme şartları gerçekleşmiş ise işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüğü gereği Ticari Güvence Bedeli’ni Satıcı’ya aktarmakla yükümlüdür.

11.2. Alıcı ile Satıcı arasındaki Satış Sözleşmesi’nde belirtilen ödeme şartlarının yerine gelmesini müteakip Ticari Güvence Tutarı, TradeValley tarafından Satıcı’ya henüz aktarılmamışsa, Tarafların sulh yoluyla anlaşmaları ve bu anlaşmayı ikisinin de yazılı olarak yetkili kişilerin imzasıyla TradeValley’e iletmeleri halinde Ticari Güvence tutarını kısmen veya tamamen Satıcı’ya ödeyebilir. Ancak TradeValley’in bu konuda herhangi bir taahhüdü bulunmamakta olup TradeValley, doğrudan işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Ticari Güvence Bedeli’ni, Satış Sözleşmesi gereği belirlenecek tarafa aktarmayı seçebilir.

Madde 12. Hizmetlerin Sınırlandırılması ve Ücretlendirilmesi

12.1. TradeValley tarafından aksi belirtilmediği sürece Platform üzerinde yapılan üye olma işlemi veya Satıcılar için şirket profili oluşturma gibi işlemler ücretsizdir. Buna mukabil TradeValley dilediği takdirde ve dilediği zaman, Platform üzerinde yapılacak işlemler için işlem ücreti ödenmesini zorunlu kılabilir. Ücrete tabi kılınan işlemler, TradeValley tarafından yalnızca ileriye dönük olarak ücretlendirilebilir.

12.2. İşbu Sözleşme içerisinde TradeValley tarafından Platform üzerinden ticari işlemlere ortam sağlanması, Satıcıların şirket profili oluşturması veya ürünlerini sunması, Alıcılar ile Satıcılar arasında iletişim kurulması ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm işlemlerde, bu Sözleşme içerisinde herhangi bir sınır düzenlenmemiş olsa bile TradeValley, dilediği takdirde ve ölçüde bu işlemleri sınırlandırma konusunda ve herhangi bir sebep göstermeksizin münhasıran yetkilidir. Bu durumda işlemleri sınırlandırılan Üyeler, hiçbir sebeple TradeValley’in sorumluluğuna başvurmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 13. Fikri Haklar ve Üçüncü Kişilerin Hakları

13.1. Üyeler, Platform üzerinden sunacakları veya Platform içerisindeki özel iletişim kanalları içerisinden sunacakları ürün, ürün açıklamaları, ürün görselleri, logolar, markalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir unsur ve açıklamanın, üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; Platform üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin haksız rekabet, kişilik haklarına saldırı ve benzeri hiçbir suretle hukuka aykırı olmayacağını; aksi takdirde sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13.2. Bu maddede belirtilen hukuka aykırılıkların hiçbirinden TradeValley sorumlu olmadığı gibi TradeValley, kendisine üçüncü kişilerce veya Üyelerce bir ihlal bildirimi bulunması halinde veya böyle bir bildirim bulunmasa bile Platform üzerinde sunulun ürünler veya herhangi bir içeriğin herhangi bir sebeple hukuka aykırı olabileceğine kanaat ederse, hiçbir sebep göstermeksizin ürünü veya içeriğin kaldırılmasını talep edebilir veya doğrudan kendisi kaldırabilir. Herhangi bir ürün veya içeriğin TradeValley’in takdirine bağlı olarak Platform’dan kaldırılması halinde TradeValley’in bu durumdan kaynaklanabilecek hiçbir zarara ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler bu hususu anladıklarını ve onayladıklarını kabul ve beyan ederler.

Madde 14. Delil Sözleşmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

14.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve Sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın niteliğine ve kaynaklandığı sorumluluk esasına bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır ve bu uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.2. Taraflar, Sözleşme ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda, Platform üzerinden yapılan yazışmalar ve işlem kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler.

Madde 15. Bildirimler

15.1. İşbu Sözleşme uyarınca TradeValley tarafından Üyelere yapılacak tüm bildirimler e-posta yoluyla veya Platform üzerinden bildirim yoluyla yapılır. Bu yollardan herhangi biriyle yapılan bildirimler hukuki sonuç doğurur ve resmi yargı mercileri önünde kullanılabilir.

15.2. İşbu Sözleşme kapsamında Üyeler tarafından TradeValley’e yapılan bildirimler, TradeValley’in işbu Sözleşmede belirtilen adresine noter vasıtasıyla yapılmadığı sürece Üye açısından herhangi bir hak doğurmayacaktır. Üyeler, resmi yargı mercileri önünde TradeValley’e karşı bir başvuruda bulunurlarsa yalnızca noter kanalıyla yapılan bildirimlerin delil teşkil edeceğini ve diğer yollarla yapılan bildirimlerin hiçbir delil niteliği taşımayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 16. Üyelik Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesi ve Tadili

16.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yürürlüğe girer.

16.2. İşbu Sözleşme, Platform üzerinden elektronik yolla, ıslak imzalı olarak veya bunlarla sınırlı olmaksızın hangi yolla onaylanmış olursa olsun, işbu Sözleşme hükümleri ve Sözleşme’de yer alan kurallar her zaman ve TradeValley’in takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde değişiklikler, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Satıcılara gerçekleştirilen hizmet paketi satışlarında işbu Sözleşme ıslak imzalı olarak onaylanmış olsa bile daha sonra Platform üzerinde işbu Sözleşme üzerinde bir değişiklik yapılması halinde, değişiklik tarihi itibariyle Platform üzerinde bulunan Sözleşme’nin güncel metni esas alınır ve uygulanır.
Live RFQs Live Leads
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities